Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
ENG

Oferowane przez ScreenMed produkty przeznaczone są wyłącznie do użytku profesjonalnego, do diagnostyki in vitro.

Aby zamówić produkty z naszej oferty należy:  wydrukować i wypełnić formularz zamówienia, a następnie przesłać faksem, drogą elektroniczną (e-mail) lub skontaktować się z nami telefonicznie. Możesz również zamówić produkty za pośrednictwem elektronicznej platformy zamówień wchodząc tutaj.

Przed złożeniem zamówienia prosimy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży oraz ich akceptację przez Zamawiającego.

 

Ogólne Warunki Sprzedaży

 

ZAMÓWIENIA

 • Przed dokonaniem pierwszego zamówienia lub przy pierwszym zamówieniu należy przesłać pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną do Biura Handlowego ScreenMed dokumenty poświadczające nadanie numeru NIP, numeru REGON oraz zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG bądź odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/KRS, celem dokonania rejestracji nowego klienta.

 • Nabywcą oferowanych przez ScreenMed produktów/podmiotem zamawiającym może być wyłącznie przedsiębiorca świadczący usługi medyczne, diagnostyki laboratoryjnej, przemysłu farmaceutycznego, dystrybutor wyrobów medycznych do użytku profesjonalnego, uczelnie i instytuty naukowe, fundacje oraz inne podmioty związane z ochroną zdrowia. Produkty oferowane przez ScreenMed przeznaczone są wyłącznie do użytku profesjonalnego.

 • Zamówienie należy złożyć w formie pisemnej (faks, poczta elektroniczna lub poczta tradycyjna) wykorzystując formularz zamówienia dostępny na naszej stronie internetowej lub przesyłając dowolne pisemne zamówienie zawierające następujące dane:

     - data i numer zamówienia

     - imię i nazwisko/ nazwa nabywcy i/lub odbiorcy oraz ich dokładne adresy,

     - numer identyfikacji podatkowej NIP,

     - nazwa produktu oraz numer katalogowy,

     - liczba zamawianych opakowań produktu,

     - imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia zamówienia

     - numer oferty, na podstawie której ma zostać zrealizowane zamówienie,

 • Zamówienie można złożyć za pośrednictwem internetowego systemu zamówień dostępnego w naszym serwisie internetowym.W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem internetowego systemu zamówień Zamawiającego dodatkowo obowiązuje regulamin zamówień internetowego systemu zamówień.

 • ScreenMed zastrzega sobie możliwość nie realizowania Zamówień w przypadku opóźnień w płatnościach kontrahenta lub naruszenia innych postanowień regulaminu i warunków sprzedaży ScreenMed.

W rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego złożenie zamówienia stanowi zawarcie umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia zobowiązuje Zamawiającego do zapłaty za produkty dostarczone zgodnie ze złożonym zamówieniem i do ich odbioru pod rygorem poniesienia wszelkich przewidzianych prawem konsekwencji niewykonania zobowiązania.

TRANSPORT I DOSTAWY

 • Produkty zostaną dostarczone do odbiorcy po uprzednim zaakceptowaniu Zamówienia przez ScreenMed.

 • Dostawy produktów są realizowane za pośrednictwem przewoźnika współpracującego z firmą ScreenMed jeżeli Strony nie postanowią inaczej.

 • Produkty są dostarczane pod adres Odbiorcy wskazany w Zamówieniu.

 • Dostawy są realizowane bez zbędnej zwłoki w dni robocze tj. pn-pt.

 • W przypadku okresowej niedostępności niektórych pozycji z Zamówienia, ScreenMed może zrealizować zamówienie częściowo dostarczając produkty z Zamówienia aktualnie dostępne. Niezrealizowana część Zamówienia zostanie dostarczona po wznowieniu dostępności, kolejną dostawą/wysyłką, a Zamawiający nie zostanie obciążony kosztami transportu za tą część zamówienia jeżeli Strony nie postanowią inaczej.

 • Jeżeli indywidualna umowa lub oferta nie stanowią inaczej koszt transportu ponosi Zamawiający zgodnie z aktualnym cennikiem ScreenMed.

 • Do każdej dostawy dołączona jest faktura VAT i/lub dokument WZ.

   

FAKTURY I CENY

 • W dniu wysyłki towaru zostaje wystawiona faktura VAT do Zamówienia.

 • Faktura VAT w wersji papierowej zostanie dołączona do przesyłki i dostarczona do Odbiorcy z dostawą produktów z Zamówienia, jeżeli Strony nie postanowią inaczej.

 • Ceny produktów podane są jako ceny netto wyrażone w PLN.

 • Ceny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, o ile szczególne ustalenia/umowa nie stanowią inaczej.

 

PŁATNOŚCI

 • Zamawiający dokonuje zapłaty za towar na podstawie wystawionej przez ScreenMed faktury (lub faktury pro-forma w przypadku przedpłat). Płatność następuje przelewem na numer rachunku bankowego ScreenMed oraz w terminie wskazanym na fakturze.

 • Strony mogą ustalić płatność za zamówiony towar w formie zaliczenia pocztowego dokonywanej przez Zamawiającego u kuriera na podstawie faktury i/lub listu przewozowego.

 • W przypadku opóźnień w płatnościach przez Kupującego (przekroczenie terminu płatności wskazanego na fakturze VAT) ScreenMed ma prawo do naliczania odsetek ustawowych oraz wstrzymania kolejnych dostaw do czasu uregulowania zaległych płatności.

 • W przypadku niewywiązania się przez Kupującego ze swoich zobowiązań płatniczych ScreenMed zastrzega sobie prawo do natychmiastowego anulowania wszystkich, przyznanych wcześniej specjalnych warunków handlowych, zawieszenia lub anulowania wszystkich zamówień, bez uprzedzenia i odszkodowania oraz odmowy kolejnych dostaw.

   

REKLAMACJE I ROSZCZENIA

 • W przypadku braków ilościowych oraz uszkodzeń w dostawie Kupujący w dniu dostawy zgłasza reklamację do ScreenMed. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu należy w chwili jej odbioru spisać Protokół Szkody w obecności kuriera/przewoźnika i przesłać go niezwłocznie faksem lub drogą elektroniczną do Biura Handlowego ScreenMed, a następnie pocztą tradycyjną. Protokół ten stanowi podstawę uznania reklamacji przez ScreenMed.

 • Wszelkie zastrzeżenia odnośnie jakości produktów należy zgłaszać niezwłocznie faxem lub drogą elektroniczną do Biura Handlowego ScreenMed, a następnie pocztą tradycyjną.

 • Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 30 dni (termin rozpatrzenia reklamacji wydłuża się, jeśli zachodzi potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań produktu w Laboratorium Kontroli Jakości producenta).

 • ScreenMed nie przyjmuje zwrotów towarów dostarczonych zgodnie ze złożonym zamówieniem.

 

INNE

 

 • Produkty oferowane przez ScreenMed przeznaczone są do użytku profesjonalnego do diagnostyki in vitro.

 • Specyfikacja produktów jest zgodna ze specyfikacją podaną w ulotce technicznej załączonej do produktu, o ile zachowane są warunki przechowywania i użytkowania zgodnie z wymaganiami producenta.

 • Produkty używane niezgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją nie podlegają reklamacjom, gwarancji i jakimkolwiek roszczeniom związanym z ich wyglądem, jakością i specyfikacją działania.

 • ScreenMed nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku niewłaściwego używania lub nieprawidłowego przechowywania Produktów. Kupujący zobowiązany jest do zapewniania warunków przechowywania i użytkowania zgodnych z zaleceniami, podanych na opakowaniu Produktów lub określonych w ulotkach technicznych.

 • Kupujący podejmie wszelkie środki, aby zapewnić, że produkty wykorzystywane są zgodnie z wymogami prawnymi i normami. Kupujący będzie wykorzystywać produkty zgodnie z zaleceniami producenta i będzie odpowiedzialny za wszelkie interpretacje oraz wykorzystanie uzyskanych wyników.

 • Kupujący bierze na siebie odpowiedzialność wobec osób trzecich za skutki używania produktów w sposób niezgodny z przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

 • W myśl art. 558 §1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne zostaje ograniczona do wysokości ceny sprzedanego towaru, co Kupujący przyjmuje do wiadomości. Odpowiedzialność ScreenMed za wszelkie straty lub szkody wynikające z jakiegokolwiek powodu, w tym domniemanego zaniedbania, w żadnym wypadku nie przekroczy ceny zakupu produktu, w odniesieniu do którego wnoszone są roszczenia.

 • W żadnym wypadku ScreenMed nie ponosi odpowiedzialności za szkody i roszczenia wynikające z nieprawidłowego stosowania, interpretacji wyniku czy czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania).

 • Kupujący jest całkowicie odpowiedzialny za finansowanie, organizowanie odbioru, przetwarzanie, odzysk i utylizację zużytego produktu oraz opakowań po zakupionym produkcie zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Wszelkie dane osobowe udostępnione Sprzedającemu tj. firmie ScreenMed przez Kupującego (a w szczególności jego adres i dane telefoniczne) są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującym prawem i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie danych osobowych.

 • Dane osobowe udostępnione przez Kupującego będą wykorzystywane przez ScreenMed wyłącznie w celach służbowych, w niezbędnym zakresie.

 • Kupujący ma prawo do wglądu, modyfikacji, przeniesienia i usunięcia swoich danych.

 • Więcej informacji na temat formy przetwarzania danych osobowych w naszej Polityce prywatności

 

PRZENIESIENIE PRAW

 • Kupujący nie przeniesie umowy ani któregokolwiek ze swoich praw i obowiązków z niej wynikających, ani jakiegokolwiek zamówienia z niej wynikającego na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody ScreenMed.

 • Kupujący potwierdza, że ScreenMed może przekazać zamówienie oraz prawa wynikające ze stosunku zobowiązaniowego na rzecz osób trzecich.

 

Niniejsze Warunki Sprzedaży podlegają polskiemu prawodawstwu i są zgodnie z nim interpretowane. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami sprzedaży decydują przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby ScreenMed medycyna-diagnostyka.

Wsparcie i zamówienia

Tel.  +48 22 716 65 00
Fax. +48 22 353 93 96

E-mail: office@screenmed.pl

Zapytaj o Produkt