CUBE-S Troponin I test

Marker kardiologiczny – sercowa troponina I

CUBE-S Troponin I test służy do oznaczania poziomu troponiny I za pomocą analizatora CUBE-S.

Sercowa troponina I jest wyrażana w tkance mięśniowej serca przez pojedynczą izoformę o masie cząsteczkowej 23876 Da i składa się z 209 reszt aminokwasowych. Od ponad 15 lat Troponina I jest znana w literaturze jako wiarygodny marker uszkodzenia tkanki mięśnia sercowego i jest uważana za bardziej czuły i znacznie bardziej specyficzny w diagnostyce zawału serca niż “złoty marker” ostatnich dziesięcioleci – CKMB.

W piśmiennictwie podaje się, że stężenie enzymów i izoenzymów sercowych w surowicy jest niezbędne do rozpoznania lub wykluczenia uszkodzenia mięśnia sercowego, a Troponina sercowa I jest specyficzna dla tkanki mięśnia sercowego i wykrywana w surowicy tylko wtedy, gdy doszło do jego uszkodzenia. Zgodnie z tymi doniesieniami oznaczanie Troponiny I pozwala na wczesną identyfikację i stratyfikację pacjentów z bólem w klatce piersiowej sugerującym niedokrwienie mięśnia sercowego, którzy pojawiają się od 48 godzin do 6 dni po zawale oraz pacjentów z fałszywie dodatnimi podwyższonymi markerami CKMB16.

Metoda badania:

Oznaczenie Troponiny sercowej I oparte jest na teście immunoturbidymetrycznym wzmocnionym lateksem. Troponina sercowa I w próbce wiąże się ze specyficznymi przeciwciałami przeciwko Troponinie I, które są zamieszczone na cząsteczkach lateksu i powodują aglutynację.

Stopień zmętnienia spowodowany aglutynacją może być mierzony optycznie i jest proporcjonalny do ilości Troponiny I w próbce.

Zakres pomiarowy:

1,00 ng/ml – 10,00 ng/ml

Zakres referencyjny

Zakres referencyjny jest zalecany jako < 1.50 ng/ml.

Czas trwania badania:

Test trwa około 10 minut. Badanie wykonuje się z próbki surowicy (50 µl).