CUBE-S Lipoprotein (a) test

Test Lipoproteina (a)

CUBE-S Lipoprotein (a) to zestaw testowy do oznaczania poziomu lipoproteiny (a) za pomocą mini analizatora CUBE-S.

Lipoproteina (a) jest podobna do lipoproteiny o małej gęstości (LDL) pod względem składu lipidowego, ale różni się profilem białkowym. Strukturalnym składnikiem Lp(a), odróżniającym ją od LDL i mającym wpływ na proces choroby wieńcowej, jest apolipoproteina(a) [apo(a)], wysoce glikozylowane białko połączone wiązaniem disiarczkowym z apolipoproteiną B100 (apo B100). Apo(a) wykazuje wysoki stopień homologii strukturalnej z plazminogenem, który jest kluczowym zymogenem kaskady krzepnięcia.

Podobieństwo składników strukturalnych Lp(a) do LDL i do plazminogenu sugeruje, że Lp(a) może być związana z miażdżycą i/lub zakrzepicą. Mimo braku spójności we wnioskach z badań dotyczących udziału Lp(a) w chorobie wieńcowej, powszechnie przyjmuje się, że Lp(a) jest ważnym czynnikiem ryzyka, który może przyczyniać się do rozwoju choroby wieńcowej niezależnie lub współdziałając z innymi czynnikami ryzyka.

Chociaż duże różnice w stężeniach Lp(a) obserwowane u poszczególnych osób wynikają w dużej mierze z czynników dziedzicznych, to jednak identyfikacja osób zagrożonych poprzez przesiewowe badania diagnostyczne powinna być przydatna w eliminacji lub kontrolowania innych czynników wysokiego ryzyka, jeżeli jest to możliwe. Wartości Lp(a) powinny być interpretowane w połączeniu z oceną kliniczną i innymi testami lipoproteinowymi podczas oceny miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej w określonych populacjach.

Metoda badania:

Test jest kinetycznym pomiarem stężenia Lp (a) przy 700 nm (Absorbancja).

Zakres pomiarowy:

Test kinetyczny oparty na pomiarze lateksowo-immunoturbidymetrycznym.

Surowica / osocze:

10 – 100 mg/dl dla (zależne od LOT)

Czas trwania badania:

Czas badania to około 5 minut. Wymagana jest niewielka próbka 10 µl osocza lub surowicy.